KURUMSAL

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BİLDİRİMİ

Galea Elektromarket San. Tic. Ltd. Şti. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, kurum ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idari ile KVK Kanunu'nda tanımlı şekli ile "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, kişisel verilerinizi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Veri Sorumlusunun Kimliği
İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Galea Elektromarket San. Tic. Ltd. Şti. (“Galea” veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. Kişisel Verileriniz; veri sorumlusu olarak Galea tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

İşlenen Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri
Ad, soyad, email, telefon no, firma, görev

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri Galea’ya açıklamanıza konu olan ve aşağıda yer verilen amaçlarla doğru orantılı olarak; Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir:
- Kampanya/Çekiliş vb yapılabilecek faaliyetler de kullanılması
- Talep/Şikayet süreçlerinin yerine getirilmesi
- Kurumsal iletişim faaliyetlerinin yerine getirilmesi

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan üçüncü kişi verileri; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; yurt dışında bulunan sunucularda barındırılması ile yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, hissedarlarımıza, şirket yetkililerimize, müşterilerimize kanunen yetkili kamu/özel kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişiler başta olmak üzere herkese açık olarak Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Galea, kişisel verileri doğrudan üçüncü kişilerin kendisinden, e-posta, posta, web sitesi, fax, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verileri, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır:

- Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi (ör; internet sitesinden iletişime geçilmesi halinde açık rızaya ilişkin log kayıtlarının tutulması)
- Sizlerin kişisel verilerinizi paylaşmanız (ör; Şirketimizle iletişime geçerek bilgilerinizi paylaşmanız)
- Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz (ör; şirketimiz tarafından talep ve şikayetlerinizin yerine getirilebilmesi için iletişim bilgilerinizin işlenmesi)
- Sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, sizlerin verilerini işlememizin zorunlu oluşu (ör; log kayıtları ve IP adreslerinin işlenmesi)

Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; (i) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (vi) KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (vii) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ix) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Galea Web Sitesi’nden erişebileceğiniz iletişim formu’nu doldurarak yada Galea resmi e-mail adresi info@galeaelektromarket.com üzerinden gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri ileterek gerçekleştirebilirsiniz.

Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirket talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.